1. Ramhari Thapa                                                                Chair man
  2. Bhawana Karki                                                                Voice Chair man
  3.  Raviraj Giri                                                                       Treasyrer
  4.  Dinesh Shrestha                                                              Secretary
  5. Goma Thapa                                                                     Member
  6. Kumar sonam                                                                   Member
  7. Saraswati Thapa                                                               Member
  8. Saroj Bk                                                                              Member
  9.  Rajesh Magar                                                                   Member